Нова редакція ст. 342 ККУ з Коментарями.

1. Опір представникові влади, крім державного виконавця, приватного виконавця, під час виконання ним службових обов’язків –

карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків, державному виконавцю чи приватному виконавцю під час примусового виконання рішень, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві під час виконання цими особами покладених на них обов’язків щодо охорони громадського порядку або уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб –

карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, поєднані з примушенням цих осіб шляхом насильства або погрози застосування такого насильства до виконання явно незаконних дій, –

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Коментар до ст. 342 КК України

1. Опір представникам влади або представникам громадськості посягає на авторитет і діяльність органів влади та громадських організацій.

2. Опором як об’єктивним проявом цього злочину називається активна протидія, спрямована на перешкоду виконанню представниками влади чи громадськості своїх обов’язків. Опір може чинитися запиранням приміщення, знищенням документів, перешкодою діяти певним чином тощо.

Не визнається опором непокора, тобто відмова виконати повторені неодноразово вимоги: вийти з приміщення, розійтися, передати чи видати документ тощо.

3. Опір працівникові міліції, членам громадського формування з охорони громадського порядку чи військовослужбовцям при охороні ними громадського порядку посягає на авторитет органів влади і на громадський порядок.

4. Склад злочину, передбаченого ст. 342 КК, утворює опір лише при виконанні працівниками міліції, членами громадського формування з охорони громадського порядку чи військовослужбовцями обов’язків по охороні громадського порядку, тобто під час присікання ними правопорушень чи затримання правопорушників (п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 червня 1992 р.// Постанови Пленуму…- С. 160).

5. Потерпілими від цього злочину визнаються представники влади (депутати, судді, слідчі, прокурори, працівники міліції, служби безпеки та ін.), які виконують свої службові обов’язки, а також представники громадськості (позаштатні співробітники міліції, виділені для охорони громадського порядку представники громадськості під час проведення зборів, мітингів, демонстрацій тощо), які виконують обов’язки по охороні громадського порядку, тобто присікають правопорушення або затримують правопорушників.

6. Вчинення опору із застосуванням насильства (завданням побоїв, заподіянням тілесних ушкоджень, або погрозою застосувати таке насильство) чи примушування потерпілих виконати незаконні вимоги визнається злочином, вчиненим при обтяжуючих обставинах і кваліфікується за ч. 2 ст. 342 КК.

7. Опір представникам влади чи громадськості вчиняється умисно, з метою перешкодити їхній діяльності.

8. Відповідальність за ст. 342 КК настає з шістнадцяти років.

Інший коментар до статті 342 Кримінального кодексу України

1. Даний злочин спрямований на перешкоджання представнику влади та працівнику правоохоронного органу виконанню покладених на них службових обов’язків, а члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону та військовослужбовцю – обов’язків щодо охорони громадського порядку, а також перешкоджання здійсненню прав, які надані вказаним особам у зв’язку з виконанням таких обов’язків.

Об’єктом даного злочину є регламентована нормативно-правовими актами діяльність представників влади та працівників правоохоронних органів, а також членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону та військовослужбовців у сфері охорони громадського порядку.

2. Об’єктивна сторона даного злочину полягає у вчиненні опору, тобто в активній фізичній протидії здійсненню представником влади, працівником правоохоронних органів своїх службових обов’язків, а іншим, зазначеним в коментованій статті особам – здійсненню обов’язків з охорони громадського порядку.

Опір є найбільш небезпечною формою втручання в службову діяльність, він полягає у відкритій протидії службовій діяльності потерпілого, а тому дана норма є спеціальною щодо ст.343. Водночас, коли внаслідок дій, передбачених ч.2 ст.342, поєднаних з примушенням працівника правоохоронного органу шляхом насильства або погрози застосуванням такого насильства до виконання явно незаконних дій, винний перешкодив запобігти вчиненню злочину або затримати особу, яка його скоїла, відповідальність настає за ч.2 ст.343 та ч.2 або ч.3 ст.342.

3. Представником влади визнаються особи, які є працівниками державних органів та установ в широкому розумінні (крім тих, що відносяться до правоохоронних органів) і наділені правом у межах своєї службової компетенції приймати рішення чи давати вказівки, обов’язкові для виконання певним колом фізичних та юридичних осіб, незалежно до їх відомчої належності та підлеглості.

За опір, що є способом впливу (крім застосування насильства) на державного діяча, відповідальність передбачена ст.344.

Опір адміністрації виправної установи особою, яка відбуває покарання, за наявності необхідних підстав, тягне за собою відповідальність за ст.391.

Вчинений під час хуліганства опір представникові влади, який охороняє громадський порядок, повністю охоплюється складом злочину, передбаченим ч.3 ст.296.

4. Перелік правоохоронних органів містить Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23 грудня 1993 р. Зокрема, п.1 ч.1 ст.2 даного Закону до правоохоронних органів відносить органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, митні органи, органи охорони державного кордону, органи державної податкової служби, органи і установи виконання покарань, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовчі або правоохоронні функції.

Вирішуючи питання про те, чи є та або інша особа, яка працює в правоохоронному органі, тим працівником, захист якому надається ст.342, слід звертатися до спеціальних нормативно-правових актів, які визначають статус працівника того чи іншого правоохоронного органу, наприклад: Закони України “Про прокуратуру”, “Про міліцію”, “Про службу безпеки України”, “Про державну прикордонну службу України”, “Про державну податкову службу в Україні”, “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, Митний кодекс України та ін.

Вплив на технічних працівників зазначених органів, секретарів, спеціалістів, операторів, прибиральниць та інших осіб, робота яких не пов’язана із правозастосовчими або правоохоронними функціями правоохоронних органів, може бути кваліфікований, за наявності необхідних підстав, за іншими статтями КК.

Іншими органами, які здійснюють відповідно до закону правозастосовчі або правоохоронні функції, є: Державний департамент ветеринарної медицини (повноваження працівників визначені у постанові КМУ “Про деякі питання Державного департаменту ветеринарної медицини” від 8 червня 2001 р. № 641); органи дізнання (повноваження визначені у Кримінально-процесуальному кодексі України); Антимонопольний комітет України (повноваження працівників визначені Законом України “Про Антимонопольний комітет України” від 26 листопада 1993 р.); Державна виконавча служба (повноваження працівників визначені Законом України “Про Державну виконавчу службу“ від 24 березня 1998 р.); Служба охорони природно-заповідного фонду України (повноваження працівників визначені у Положенні про цю службу, затвердженому постановою КМУ від 14 липня 2000 р. № 1127) та інші.

5. Громадяни України відповідно до Конституції України мають право створювати в установленому Законом порядку громадські об’єднання для участі в охороні громадського порядку і державного кордону, для сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, у захисті життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також в урятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин. Вони мають назву громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону. Такі формування можуть бути створені на засадах громадської самодіяльності як зведені загони громадських формувань, спеціалізовані загони (групи) сприяння міліції та Державній прикордонній службі України, асоціації громадських формувань тощо (див. ст.1 Закону України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону” від 22 червня 2000 р.).

Правовою основою діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону є Конституція України, вказаний Закон, інші закони України, акти Президента України і КМУ, рішення місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку і державного кордону, боротьби із злочинністю і адміністративними правопорушеннями, а також положення (статути) цих формувань.

Членами вказаних громадських формувань можуть бути громадяни України, які досягли 18-річного віку, виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку і в охороні державного кордону та здатні за своїми діловими, моральними якостями і станом здоров’я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов’язання. Члени громадських формувань можуть брати участь у забезпеченні правопорядку та охороні державного кордону за місцем реєстрації цих об’єднань лише після проходження відповідної правової та спеціальної підготовки в органах внутрішніх справ, підрозділах Державної прикордонної служби України і після одержання в органі місцевого самоврядування відповідного посвідчення, нарукавної пов’язки, зразки яких затверджуються КМУ. Підготовка членів зазначених формувань здійснюється у порядку, що встановлюється Міністерством внутрішніх справ України і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону. Не можуть бути членами зазначених формувань особи, які порушують громадський порядок, особи, судимість з яких не знята або не погашена у встановленому законом порядку, та раніше засуджені за умисні злочини, хворі на хронічний алкоголізм і наркоманію, визнані в судовому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, та інші особи у випадках, передбачених законами України (див. ст.12 Закону України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону“ від 22 червня 2000 р.).

6. Про поняття військовослужбовця див. ст.401 та коментар до неї.

7. Зміст службових обов’язків представника влади чи працівника правоохоронного органу, при виконанні яких можливий опір, передбачений відповідними нормативно-правовими актами, що регламентують правозастосовчі та правоохоронні функції потерпілих від злочину.

Під виконанням службових обов’язків представниками влади та працівниками правоохоронних органів слід розуміти діяльність таких осіб, пов’язану із здійсненням функцій, покладених на них законами та іншими нормативними актами.

Під виконанням обов’язків щодо охорони громадського порядку слід розуміти: несення постової чи патрульної служби, підтримання порядку під час демонстрацій, мітингів, інших масових заходів, при ліквідації наслідків аварії, стихійного лиха, дії по припиненню або запобіганню порушень громадського порядку, затриманню порушника тощо (див. п.6 постанови ПВСУ “Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів” від 26 червня 1992 р. № 8).

Опір члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві не під час виконання ними обов’язків щодо охорони громадського порядку не може бути кваліфікований за ст.342.

Для кваліфікації опору не має значення, виконував представник влади, працівник правоохоронного органу або член громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону відповідно свої службові обов’язки чи обов’язки щодо охорони громадського порядку перебуваючи безпосередньо на службі, чи у вільний час з власної ініціативи, чи на прохання громадян, головне щоб вони діяли у межах наданих їм прав і повноважень.

Якщо дії притягнутої до відповідальності особи були реакцією на незаконні діяння представника влади та працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону чи військовослужбовця або були викликані особистими неприязними стосунками, не пов’язаними з виконанням потерпілим своїх обов’язків, вчинене, за наявності для цього підстав, потрібно кваліфікувати як злочин проти життя, здоров’я особи або проти власності (п.3 вказаної постанови).

Опір необхідно відрізняти від злісної непокори (ст.185 КУпАП), якою є відмова від виконання вимог, виражена у зухвалій формі. Опір, на відміну від злісної непокори, завжди полягає у вчиненні активних дій.

Опір військовослужбовцю – начальнику по службі, який виконує обов’язки з військової служби, з боку військовослужбовця – його підлеглого кваліфікується за ст.404.

8. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Винна особа усвідомлює, що вчинює опір законним діям зазначених у ст.342 осіб. За відсутності такого усвідомлення немає складу даного злочину.

9. Суб’єкт злочину – фізична осудна особа, якій на момент злочину виповнилося 16 років. Суб’єктом даного злочину може бути не тільки правопорушник, до якого пред’являються законні вимоги представником влади, працівником правоохоронного органу під час виконання ними службових обов’язків, а так само членом громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцем під час виконання цими особами покладених на них обов’язків щодо охорони громадського порядку, але й інша особа, яка активно перешкоджала їм виконувати вказані обов’язки.

10. Кваліфікуюча ознака злочину – опір переліченим у ч.1 та 2 ст.343 особам, поєднаний з їх примушенням (спонуканням до здійснення діяння проти волі потерпілого) шляхом насильства або погрози його застосуванням виконати явно незаконні дії (відпустити затриманого на місці вчиненого злочину, повернути конфісковане за рішенням суду майно, не складати протокол про адміністративне правопорушення тощо).

Незаконними є дії, які суперечать вимогам, що містяться у законах та інших нормативних актах.

Явно незаконні дії мають місце тоді, коли такий їх характер є очевидним як для потерпілого, так і для винного.

Під насильством у ч.3 ст.342 розуміється фізичне насильство, оскільки погрозі його застосування надано самостійну оцінку.

Насильство може полягати в умисному нанесенні ударів, побоїв, тілесних ушкоджень. Погроза застосування насильства під час вчинення опору полягає у висловлюваннях або діях про наміри винної особи застосувати насильство до потерпілого.

Відповідальність за погрозу або застосування насильства щодо працівника правоохоронного органу настає за ст.345, якщо такі дії не є засобом опору, поєднаного з примушенням працівника правоохоронного органу до виконання явно незаконних дій, або за сукупністю злочинів, коли погроза або застосування насильства, будучи засобом опору, поєднаного з примушенням такого працівника до виконання явно незаконних дій, переростають у більш тяжкий насильницький злочин, передбачений ст.345.

Відповідальність за погрози або застосування насильства щодо представника влади, який є державним діячем, передбачена ст.346.

Опір особам, зазначеним у ч.2 ст.342, поєднаний із вбивством потерпілого чи замахом на його вбивство, кваліфікується за сукупністю злочинів, передбачених ч.2 ст.342 та ст.348.