Нова редакція ст. 245 ККУ з Коментарями.

1. Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом –

караються штрафом від п’яти тисяч чотирьохсот до дев’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Коментар до ст. 245 КК України

1. Стаття 245 КК передбачає кримінальну відповідальність за спеціальний вид умисного пошкодження чужого, майна.

2. Предметами цього злочину є: лісові масиви навколо населених пунктів, уздовж залізниць, а також інші дикорослі рослини, кущі, чагарники.

3. Лісовим масивом визнається ліс, що займає територію більше 1 га.

4. Склад злочину утворює знищення чи пошкодження лісового або зелених насаджень, вчинене підпалом чи іншим загальнонебезпечним способом.

5. Діяння утворює кваліфікований склад злочину, якщо знищення чи пошкодження лісового масиву чи зелених насаджень спричинило загибель людей (смерть хоча б однієї особи), масову загибель диких тварин або інші тяжкі наслідки — заподіяння тілесних ушкоджень кільком потерпілим, велику матеріальну шкоду тощо (ч. 2 ст. 245 КК України).

6. Відповідальність за ст. 245 КК настає лише при умисному пошкодженні насаджень і лісових масивів.

7. Відповідальними за потраву посівів і пошкодження насаджень є осудні особи, яким виповнилося шістнадцять років.

Інший коментар до статті 245 Кримінального кодексу України

1. Ліси та інші зелені насадження виконують важливу еколого-економічну функцію. Вони є джерелом сировини для багатьох галузей економіки, мають рекреаційне та санітарно-гігієнічне значення, знижують шум, виступають “фільтрами” атмосферного повітря, продукують кисень, забезпечують ґрунтоутримання і водорегулювання в природі.

2. Об’єктом злочину є порядок використання у господарських, рекреаційних, захисних, санітарно-гігієнічних цілях лісів і зелених насаджень та їх охорони.

3. Предметом злочину є ліс та зелені насадження як об’єкти природи, які можуть бути у власності держави, у комунальній або приватній власності. Ліс та інші зелені насадження є видами рослинного світу.

4. Рослинний світ – це сукупність усіх видів рослин, а також грибів та утворених ними угруповань на певній території. Об’єктами рослинного світу є дикорослі та інтродуковані судинні рослини несільськогосподарського використання, мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби. Судинні рослини – це рослини, в органах яких містяться судини або трахеїди, що проводять воду та мінеральні солі. До них належать дерева, чагарники, трав’янисті рослини.

5. Ліс – це сукупність: рослинності, в якій домінують дерева та чагарники; тварин; мікроорганізмів разом із землею, на якій вони знаходяться; а також інших природних компонентів, що в своєму розвитку біологічно взаємопов’язані і впливають один на одного та на навколишнє природне середовище.

Об’єктом законодавчого регулювання у даній сфері є лісовий фонд України. Його становлять усі ліси на території України, а також земельні ділянки, не вкриті лісовою рослинністю, але надані для потреб лісового господарства (див. ст.4 ЛК).

Залежно від форм управління і користування лісові ресурси (технічні, лікарсько-сировинні, харчові та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і виробництва) поділяються на державні і місцеві. До лісових ресурсів державного значення належать деревина від рубок головного користування і живиця, а до лісових ресурсів місцевого значення – усе те, що не віднесене до ресурсів державного значення.

Оскільки ліси виконують певні екологічні і господарські функції, законодавство відповідно до цього визначає основні вимоги щодо ведення лісового господарства. Згідно зі ст.34 ЛК це вимоги щодо збереження лісів, охорони їх від пошкодження, захисту від шкідників і хвороб; щодо посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших властивостей лісів з метою охорони здоров’я людей і поліпшення навколишнього природного середовища; щодо безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісів для планомірного задоволення потреб виробництва і населення в деревині та іншій лісовій продукції; розширення відтворення, поліпшення природного складу і якості лісів, підвищення їх продуктивності, раціонального використання земельних ділянок лісового фонду; підвищення ефективності лісогосподарського виробництва на основі єдиної технічної політики, досягнень науки і техніки.

Зазначені вимоги забезпечуються: поділом лісів за групами та за категоріями захищеності; встановленням способів рубок і відтворення лісових насаджень, норм використання лісових ресурсів; визначенням системи заходів щодо охорони, раціонального використання та відтворення лісів; здійсненням інших організаційно-технічних заходів згідно з основними вимогами щодо ведення лісового господарства і використання лісових ресурсів, визначених законодавством України (докладніше про це див. ст.35, 36 ЛК).

6. Лісові масиви – це деревостани та чагарники, що покривають земельні ділянки.

7. Зелені насадження – це деревно-чагарникові рослини і трав’яна рослинність природного або штучного походження. Термін “зелені насадження” найчастіше застосовується як ознака рослинності населених пунктів, перш за все міст і селищ. Це поняття в законодавстві також пов’язується із терміном “зелені зони”. Зелені зони – це земельні ділянки за межами міст та інших населених пунктів, покриті зеленими насадженнями, які виконують рекреаційні, санітарно-гігієнічні та захисні функції.

Земельні насадження – це рослинний світ вздовж транспортних магістралей, водних об’єктів, у містах та інших населених пунктах, навколо еколого-небезпечних об’єктів, який не може бути віднесений до лісів.

8. Об’єктивна сторона злочину характеризується наявністю суспільно небезпечних діянь, що полягають у заподіянні шкоди лісовим масивам чи зеленим насадженням, наслідків у вигляді знищення або пошкодження лісових масивів чи зелених насаджень загальнонебезпечним способом, а також причинового зв’язку між діяннями та наслідками.

9. Знищення лісів та зелених насаджень означає такий негативний вплив на об’єкти природи, який виключає можливість їх цільового використання та виконання ними своїх функцій внаслідок повної непридатності. З лісівницької позиції знищення лісових масивів означає припинення росту деревостанів і чагарників. Знищення лісового масиву означає, що він втратив своє господарське, кліматичне або культурно-естетичне значення.

10. Пошкодження лісових масивів і зелених насаджень – це погіршення їх якості або приведення на якийсь час у стан, непридатний для використання за цільовим призначенням.

11. Знищення та пошкодження лісів, інших зелених насаджень вогнем може бути вчинене як шляхом підпалу, так і в разі необережного поводження з вогнем.

Інші загальнонебезпечні способи – це знищення або пошкодження лісових масивів та зелених насаджень внаслідок хімічних забруднень, затоплення, вибухів, фізичного руйнування транспортними засобами та інших дій, які є небезпечними для життя і здоров’я людей, природних об’єктів або довкілля в цілому.

12. Суб’єктивна сторона злочину характеризується як умислом, так і необережністю.

Знищення або пошкодження лісових масивів з умислом спричинення смерті або тяжких тілесних ушкоджень утворює сукупність злочинів, передбачених ст.245 та ст.115 чи ст.121.

13. Суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку.

14. Кваліфікуючими ознаками злочину, передбаченими ч.2 цієї статті, є: 1) загибель людей, 2) масова загибель тварин та 3) інші тяжкі наслідки.

Під загибеллю людей слід розуміти смерть хоча б однієї людини.

Про поняття масової загибелі тварин та інших тяжких наслідків див. п.19 коментаря до ст.236.