Нова редакція ст. 170 ККУ з Коментарями.

Умисне перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій або їх органів –

карається виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Коментар до ст. 170 КК України

1. Згідно зі ст. 36 Конституції України, громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації, на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів.

2. Перешкоджання законній діяльності профспілок партій, громадських організацій або їх органів посягає на ці права громадян.

3. Об’єктивною стороною цього злочину є будь-які способи і засоби перешкоджання законній діяльності профспілок, партій, громадських організацій або їх органів.

4. З суб’єктивної сторони цей злочин умисний.

5. Суб’єктом відповідальності є осудна особа, яка досягла шістнадцятирічного віку.

Інший коментар до статті 170 Кримінального кодексу України

1. Згідно зі ст.36 Конституції України громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Об’єктом кримінально-правової охорони норми, сформульованої у ст.170, є законна діяльність об’єднань громадян – громадських організацій, в тому числі професійних спілок, та політичних партій, створених громадянами України для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення законних політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів через створені ними у встановленому законом порядку об’єднання громадян.

Під законними інтересами громадян, для задоволення яких ними створюються зазначені у диспозиції ст.170 об’єднання громадян, розуміється, у логічно-смисловому зв’язку з поняттям “права”, їх прагнення до користування конкретними матеріальними та/або нематеріальними благами, зумовлені загальним змістом об’єктивного і прямо не опосередковані у суб’єктивному праві прості легітимні дозволи, що є самостійними об’єктами судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам (п.1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) від 1 грудня 2004 р. № 18-рп/2004).

При цьому не є об’єктом кримінально-правової охорони ст.170 КК діяльність релігійних, кооперативних організацій, об’єднань громадян, що мають основною метою одержання прибутків, комерційних фондів, органів місцевого та регіонального самоврядування (в тому числі рад і комітетів мікрорайонів, будинкових, вуличних, квартальних, сільських, селищних комітетів), органів громадської самодіяльності (народні дружини, товариські суди тощо), інших об’єднань громадян, порядок створення і діяльності яких визначається не Законом України “Про об’єднання громадян”, а іншими законами (див. ч.3 ст.1 Закону України “Про об’єднання громадян” від 16 червня 1992 р.).

2. Політичні партії та громадські організації, в тому числі професійні спілки, є видами об’єднань громадян – добровільних громадських формувань, створених на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод (див. ст.1 Закону України “Про об’єднання громадян” від 16 червня 1992 р.).

Об’єднання громадян України утворюються і діють з всеукраїнським, місцевим та міжнародним статусом, а політичні партії – тільки із всеукраїнським статусом. Об’єднання громадян мають право на добровільних засадах засновувати або вступати між собою в спілки (союзи, асоціації тощо), утворювати блоки та коаліції. Діють об’єднання громадян на основі статуту або положення.

Державна реєстрація об’єднань громадян, у тому числі професійних спілок, політичних партій та інших громадських організацій, здійснюється у відповідності із Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15 травня 2003 р., який набрав чинності з 1 липня 2004 р., з урахуванням особливостей їх державної реєстрації, встановлених законом. Статусу юридичної особи об’єднання громадян набувають лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому названим Законом, а саме з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про проведення їх державної реєстрації (див. ст.3, 25 названого Закону). Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є автоматизованого системою збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Здійснюється державна реєстрація об’єднань громадян державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за їх місцезнаходженням, яким вважається місцезнаходження їх постійно діючого виконавчого органу, а в разі його відсутності – місцезнаходження іншого органу чи особи, уповноваженої діяти від їх імені без довіреності, за певною адресою, яка вказана засновниками (учасниками) в установчих документах і за якою здійснюється зв’язок з цими об’єднаннями.

Професійна спілка (профспілка) – це добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання) (див. ст.1 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15 вересня 1999 р. в редакції Закону від 13 грудня 2001 р.)

Профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів. Порядок створення, легалізації, діяльності профспілок та їх об’єднань, а також їх права, повноваження та гарантії їх діяльності визначаються названим Законом. Структурно профспілки складаються із первинних, місцевих обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських профспілкових організацій та їх об’єднань (ради, федерації, конфедерації тощо) профспілок за галузевою, територіальною або іншою ознакою. Первинні профспілкові організації є об’єднаннями членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі.

Профспілковим органом є орган, створений згідно із статутом (положенням) профспілки, об’єднання профспілок, через який профспілка здійснює свої повноваження.

Під громадського організацією розуміється об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів (див. ст.3 Закону України “Про об’єднання громадян”), порядок створення (заснування), легалізації (реєстрації), діяльності, права та порядок їх реалізації визначаються Законом України “Про об’єднання громадян”.

Під політичною партією розуміється зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднання громадян-прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяти формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах (див. ст.2 Закону України “Про політичні партії в Україні” від 5 квітня 2001 р.).

Політичні партії повинні мати статут, в якому, зокрема, має міститись перелік їх статутних органів, визначатись порядок їх утворення, їхні повноваження і термін цих повноважень (див. ст.8 Закону України “Про політичні партії в Україні”).

3. Об’єктивна сторона злочину дістає вияв у будь-якому перешкоджанні (дії або бездіяльності) законній діяльності професійних спілок, інших громадських організацій, на які поширюється дія Закону України “Про об’єднання громадян”, політичних партій або органів названих об’єднань громадян. Злочин містить формальний склад і є закінченим з моменту вчинення діяння.

Законною діяльність громадських організацій, в тому числі професійних спілок, політичних партій або органів цих об’єднань громадян має вважатись у разі, якщо вона здійснюються з дотриманням нормативно визначеного порядку її здійснення, тобто в межах наданих їм законом прав та покладених на них обов’язків.

Статтею 170 передбачена відповідальність за перешкоджання діяльності лише легалізованих (зареєстрованих) відповідно до чинного законодавства об’єднань громадян та їх органів. До моменту легалізації (державної реєстрації) створюване громадянами об’єднання не має статусу юридичної особи, а тому перешкоджання, зокрема, його легалізації (державній реєстрації), складу злочину, передбаченого ст.170, не утворює. За наявності підстав, таке перешкоджання може кваліфікуватись за ст.364 чи 365.

Перешкоджанням законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій мають вважатись будь-які діяння (дії чи бездіяльність), якими створюються перепони такій діяльності, чим унеможливлюється або суттєво обмежується реалізація ними наданих їм Конституцією та законами України прав, за умови, що зазначені об’єднання громадян при їх реалізації дотримуються (виконують) покладених на них обов’язків. Права та обов’язки зазначених у ст.170 об’єднань громадян та їх органів визначені у названих Законах, якими регулюється порядок їх створення та діяльності (“Про об’єднання громадян”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про політичні партії в Україні”).

4. Із суб’єктивної сторони злочин характеризується умисною виною, вид умислу прямий. Мотиви і мета вчинення передбачених ст.170 дій можуть бути різними.

5. Суб’єктом злочину є будь-яка особа, яка досягла шістнадцятирічного віку, в тому числі і службова особа. Вчинення передбачених ст.170 дій службовою особою шляхом зловживання владою або службовим становищем, якщо ними заподіяна істотна шкода охоронюваним законом правам та інтересам зазначених у диспозиції ст.170 об’єднань громадян або їх членів, охоплюється цією статтею і додаткової кваліфікації за ч.1 ст.364 не потребує. Якщо ж такими діями заподіяні тяжкі наслідки, або ж вони вчинені працівником правоохоронного органу, вони повинні кваліфікуватися за сукупністю злочинів – за ст.170 та ч.2 чи ч.3 ст.364. Якщо ж передбачені ст.170 дії вчинені службовою особою шляхом перевищення влади або службових повноважень, вони підлягають кваліфікації за ст.170 та відповідною частиною ст.365.