Нова редакція ст. 48 ККУ з Коментарями.

Особу, яка вперше вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.

Коментар до ст. 48 КК України

1. Стаття 48 КК передбачає звільнення особи від кримінальної відповідальності в тих випадках, коли особа вчинила злочин, який під час його вчинення був суспільне небезпечним, суспільне небезпечною була й особа, що його вчинила, але на час розслідування чи розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило характер суспільне небезпечного або ця особа перестала бути суспільне небезпечною.

2. Зміни обстановки, як підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності, можуть бути різними: суспільно-економічні зміни в житті держави — закінчення війни, проведення економічної реформи (зміна суспільно-політичного ладу) тощо. Зміни обстановки на конкретному підприємстві чи в установі — упорядкування оплати праці, відпуску товарів чи послуг, встановлення охорони абощо. Зміни в житті особи — шлюб, влаштування на роботу, вступ до навчання, призов на військову службу та ін.

3. Зміна обстановки, як підстава звільнення особи від кримінальної відповідальності, може призвести до втрати суспільної небезпечності діяння чи особи, що його вчинила, лише у випадках, коли було вчинено порівняно малозначний, не тяжкий злочин. Ніякі переміни в обстановці не можуть призвести до втрати суспільної небезпечності таких злочинів, як вбивство, зґвалтування, розбій.

4. За ст. 48 КК звільнення особи від кримінальної відповідальності передбачає випадки, коли ця особа вчинила заборонене кримінальним законом діяння, коли в діях певної особи є склад певного злочину. Ст. 48 не може застосовуватися в тих випадках, коли вчинене діяння, в час розслідування чи розгляду справи в суді, було декри-міналізоване, тобто кримінальна відповідальність за нього була виключена законом.

5. Особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності за ст. 48 КК при наявності однієї із двох умов: діяння втратило суспільну небезпечність або винний перестав бути суспільне небезпечним.

При наявності однієї із цих умов особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності органом дізнання, слідства, прокурором чи судом. Справа при цьому не порушується або закривається (ч. 1 ст. 7 КПК).

Інший коментар до статті 48 Кримінального кодексу України

1. Зазначене в ст. 48 звільнення від кримінальної відповідальності застосовується, в першу чергу, при наявності основних умов, що вказані в ст. 47, а саме:

— щодо діяння, яке має ознаки злочину, наслідки якого не були тяжкими;

— щодо особи, що вчинила злочин вперше.

Що стосується ступеню тяжкості злочину, то від кримінальної відповідальності за цією статтею звільняються особи, що вчинили злочин невеликої та середньої тяжкості (ч. 2, 3 ст. 12). Вчинення вказаною особою злочину вперше означає відсутність судимості за раніше вчинений злочин та порушеної проти неї кримінальної справи (див. коментар до п. 2 ст. 45).

2. При наявності вказаних вище підстав притягнення особи до кримінальної відповідальності може вважатися недоцільним в умовах певних змін обстановки, що настали на час розслідування справи або її судового розгляду.

Ст. 48 передбачає дві самостійні, хоча і наближені одна до одної зміни обстановки:

— настання умов, коли в значній мірі змінюється уява про суспільну небезпеку вчиненого діяння;

— втрата суспільної небезпечності особою, яка його вчинила.

3. Що стосується втрати суспільної небезпечності діяння зміна обстановки може виразитися у:

— значних змінах у соціально-економічних, політичних, моральних умовах життя суспільства в масштабах всієї країни

— суттєвих змінах умов життя групи людей (у регіоні, на підприємстві, в установі, у трудовому колективі).

Ці зміни впливають на суспільну правосвідомість, яка в нових умовах не сприймає як суспільне небезпечне діяння, вчинене в інших обставинах, яке становило значну небезпеку для суспільства в момент вчинення. Зміни обстановки повинні бути настільки суттєвими, що під їх впливом відпадає суспільна небезпека не якогось конкретного діяння, а всіх злочинів даного виду.

Наприклад, в умовах проведення економічних реформ в Україні ще до прийняття чинного Кодексу, де не передбачена відповідальність за спекуляцію, порушення правил про валютні операції справи цієї категорії закривались з цієї підстави.

Зміна обстановки, що тягне за собою усунення суспільної небезпеки діяння, може виявлятися у зникненні особливих умов місця та часу, що надали діянню злочинного характеру. Наприклад, не може вважатися суспільне небезпечною ловля риби у заборонених місцях, якщо надто зростаюче поголів’я в умовах недостатності кормів знаходиться на межі масової погибелі, або з урахуванням цих обставин відлов риби в цих місцях невдовзі після цього був дозволений офіційно.

4. Втрата суспільної небезпечності діяння зовсім не означає відсутності підстав кримінальної відповідальності, бо на час вчинення діяння складало склад злочину та було підставою щодо кримінальної відповідальності. І ця підстава збереглась, оскільки кримінальний закон не змінився і діяння продовжує формально залишатись протиправним. Тому для застосування ст. 48 необхідно встановити, в чому конкретно виразилась зміна обстановки і чому вона потягла за собою втрату суспільної небезпечності вчиненого діяння.

5. Найбільш поширеною є зміна обстановки в житті конкретної людини, яка свідчить про втрату цією особою суспільної небезпеки. Зміна обстановки розуміється при цьому вузько: вона стосується умов життя та діяльності особи як у момент скоєння нею злочину, так і після цього. Про втрату суспільної небезпеки особою, що вчинила злочин, свідчать не тільки об’єктивні умови її життя (зовнішні), але й правильна, об’єктивна оцінка своєї поведінки після вчинення злочину, а також спосіб життя та сумлінне виконання своїх професійних та громадських обов’язків (приватні). Збереження суспільної небезпечності діяння у такому випадку не е перешкодою звільнення особи від кримінальної відповідальності. Характер змін, що пройшли в обстановці, в якій знаходиться особа, можуть бути різними, але у всіх випадках вони повинні розривати ту сукупність чинників та умов, в яких було вчинено злочин. Мова йде про такі зміни в її особистості, які доводять факт виправлення і свідчать про вірогідність невчинення нею злочинів у майбутньому.

Найбільш типовими ситуаціями, коли зміна обстановки пов’язана з зовнішніми умовами, е, наприклад, перебування особи на час розслідування чи розгляду справи судом в армії, в іншому трудовому колективі або колективі учнів, усунення з посади тощо.

Зміною умов, пов’язаних з особою злочинця, можуть вважатися, наприклад, одруження, розрив відносин з кримінальним середовищем, під впливом якого був вчинений злочин, розірвання шлюбних відносин, ускладнення яких стало психологічною причиною злочину, тяжке захворювання, вагітність, вчинення корисного або героїчного поступку, які свідчать про втрату особою, що вчинила злочин, суспільної небезпеки.

6. Цю підставу звільнення від кримінальної відповідальності треба відрізняти від дійового каяття (ст. 45), з’явлення із зізнанням, активного сприяння розкриттю злочину, тобто обставин, що пом’якшують відповідальність (ст. 66). Останні передбачають, в основному, позитивну поведінку винної особи у взаємовідносинах з правоохоронними органами та судом. Для звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 48 має бути саме втрата винним суспільної небезпечності внаслідок зміни обстановки.

7. Вкрай недопустимим є розширене тлумачення вказаної норми закону, оскільки це може привести до безпідставного звільнення від кримінальної відповідальності осіб, що вчинили злочин. Наприклад, не можна вважати зміною обстановки. факт відбуття покарання особою в місцях позбавлення волі за інші вчинені ним злочини. По змісту закону головним для звільнення особи від кримінальної відповідальності є та обставина, що особа, яка вчинила суспільне небезпечний злочин, перестала бути суспільне небезпечною. Перебування ж особи в місцях позбавлення волі та відбуття нею покарання за вчинення злочину не може свідчити про те, що вона позбавилась небезпечних для суспільства звичок.

8. Вказаний вид звільнення від кримінальної відповідальності е факультативним. Тобто це е право, а не обов’язок суду. При цьому суд враховує також характер вчиненого злочину, тяжкість завданої шкоди, час, що пройшов з моменту вчинення злочину, а також важливість обставин, що свідчать про зміну обстановки та усунення суспільної небезпеки діяння або особи, що його вчинила.

9. Звільнення від кримінальної відповідальності є остаточним і безумовним, тобто не ставиться у залежність від наступної поведінки особи, що звільняється або від будь-яких інших обставин та умов.

10. Звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст. 48 здійснюється лише судом у порядку, передбаченому ст. 7 КПК України, на момент розгляду яким і дається оцінка зміни обстановки.