Нова редакція ст. 354 ККУ з Коментарями.

1. Пропозиція чи обіцянка працівникові підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, або особі, яка працює на користь підприємства, установи чи організації, надати йому (їй) або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення працівником будь-яких дій з використанням становища, яке він займає, або особою, яка працює на користь підприємства, установи чи організації, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи –

караються штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до ста годин, або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, –

караються штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста до двохсот годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання працівником підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, або особою, яка працює на користь підприємства, установи чи організації, неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення будь-яких дій з використанням становища, яке займає працівник на підприємстві, в установі чи організації, або у зв’язку з діяльністю особи на користь підприємства, установи чи організації, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи –

караються штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста до двохсот годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди, –

караються штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

5. Особа, яка запропонувала, пообіцяла або надала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності за злочини, передбачені статтями 354, 368-3, 368-4, 369, 369-2 цього Кодексу, якщо після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона – до отримання з інших джерел інформації про цей злочин органом, службова особа якого згідно із законом наділена правом повідомляти про підозру, – добровільно заявила про те, що сталося, такому органу та активно сприяла розкриттю злочину, вчиненого особою, яка одержала неправомірну вигоду або прийняла її пропозицію чи обіцянку. Зазначене звільнення не застосовується у разі, якщо пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди були вчинені по відношенню до осіб, визначених у частині четвертій статті 18 цього Кодексу.

Примітка. 1. Під особою, яка працює на користь підприємства, установи, організації, слід розуміти особу, яка виконує роботу або надає послугу відповідно до договору з таким підприємством, установою, організацією.

2. У цій статті під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають чи одержують без законних на те підстав.

3. Під пропозицією у статтях 354, 368, 368-3-370 слід розуміти висловлення працівнику підприємства, установи чи організації, особі, яка надає публічні послуги, або службовій особі наміру про надання неправомірної вигоди, а під обіцянкою – висловлення такого наміру з повідомленням про час, місце, спосіб надання неправомірної вигоди.

4. Повторним у статтях 354, 368, 368-3, 368-4 і 369 цього Кодексу визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених зазначеними статтями.

5. У статтях 354, 368, 368-3 і 368-4 цього Кодексу під вимаганням неправомірної вигоди слід розуміти вимогу щодо надання неправомірної вигоди з погрозою вчинення дій або бездіяльності з використанням свого становища, наданих повноважень, влади, службового становища стосовно особи, яка надає неправомірну вигоду, або умисне створення умов, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Коментар до ст. 354 КК України

1. Одержання працівником державної установи чи організації незаконної винагороди за виконання чи невиконання будь-яких дій з використанням службового становища посягає на авторитет органів державної влади і державне управління.

2. Незаконною винагородою у ст. 354 КК визнаються будь-які матеріальні блага (гроші, майно, цінні папери тощо) або вигоди майнового характеру (майнові послуги) у значному розмірі, тобто такі, які у два і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (примітка до ст. 354 КК України).

3. Злочин, передбачений ст. 354 КК вчинюється умисно і з корисливих мотивів.

4. Відповідальними за таке діяння можуть бути лише працівники державних установ чи організацій, які не є посадовими особами, визначеними у примітці 1 до ст. 364 КК. Це можуть бути технічні секретарі, референти, охоронці, провідники вагонів на залізниці та ін.

Інший коментар до статті 354 Кримінального кодексу України

1. Предметом злочину є: 1) матеріальні блага і 2) вигоди майнового характеру в будь-якому вигляді. Матеріальні блага – це будь-які матеріальні цінності: гроші, товари, речі, рухоме і нерухоме майно тощо, вартість яких може бути виражена в грошовому еквіваленті. Під вигодами майнового характеру треба розуміти майнові права, будь-які дії та послуги майнового характеру. До майнових прав належать, зокрема, право користування майном чи право вимагати виконання зобов’язань майнового характеру, право на отримання майна чи звільнення від виконання майнових зобов’язань. Під діями і послугами майнового характеру треба розуміти передачу майнових вигід чи відмову від них, відмову від прав на майно, безоплатне надання послуг майнового характеру, виконання будь-яких робіт (наприклад, будівельних, ремонтних), надання санаторних чи туристичних путівок, проїзних квитків тощо. Наприклад, особі, яка знаходиться у відрядженні, безоплатно надається житло, харчування, проїзд транспортними засобами. При цьому вартість вигід майнового характеру обов’язково повинна мати грошовий еквівалент, тобто необхідно встановити, що особа повністю чи частково не понесла затрат на оплату наданих їй послуг чи виконану роботу. Розмір отриманої працівником незаконної винагороди, вирахуваної у грошовому еквіваленті, повинен бути значним – перевищувати в два і більше разів неоподатковуваний мінімум доходів громадян (примітка до ст.354).

2. З об’єктивної сторони злочин виражається в отриманні працівником державного підприємства, установи чи організації шляхом вимагання у будь-якому вигляді матеріальних благ чи вигід майнового характеру за виконання чи невиконання будь-яких дій з використанням займаного ним на підприємстві, в установі чи організації становища, тобто злочин має формальний склад і вважається закінченим з моменту отримання незаконної винагороди. Для визнання злочину закінченим не має значення, чи виконані обумовлені незаконною винагородою дії, чи мала особа взагалі намір вчиняти (не вчиняти) такі дії, отримана незаконна винагорода до чи після вчинення (невчинення) обумовлених нею дій, було чи не було обумовлено отримання винагороди вчиненням (невчиненням) особою яких-небудь дій з використанням займаного нею становища. При цьому відповідальність настає лише у разі отримання незаконної винагороди-підкупу, оскільки обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочину є вимагання винагороди. Одержання винагороди-подяки, коли вона дається як подяка за вчинені (невчинені) винним в інтересах особи, що дала винагороду, певні дії або за її бездіяльність, не є злочином.

Вимагання незаконної винагороди – це вимагання працівником матеріальних благ або вигід майнового характеру з погрозою вчинення або невчинення з використанням становища, яке він займає на державному підприємстві, в установі чи організації, дій, які можуть заподіяти шкоду правам чи законним інтересам того, хто дає винагороду, або умисне створення таким працівником умов, за яких особа вимушена дати незаконну винагороду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

3. Суб’єктивна сторона злочину передбачає наявність прямого умислу, корисливого мотиву і мети незаконного збагачення. При цьому корисливі мотив і мета будуть і в випадку, коли матеріальні блага передаються чи послуги матеріального характеру надаються не безпосередньо працівнику державного підприємства, установи чи організації, а, наприклад, його близьким родичам.

4. Суб’єктами злочину є будь-які працівники (не службові особи), які з використанням займаного ними на державних підприємствах, в установах чи організаціях становища можуть вчинити (не вчинити) певні дії в інтересах іншої (сторонньої) особи, за вчинення (невчинення) яких вони вимагають незаконну винагороду. Державні підприємства – це підприємства, засновані на державній чи комунальній власності, тобто власником яких є держава чи органи місцевого самоврядування. Державні установи та організації – це організаційні структури, які здійснюють практичне виконання завдань і функцій держави, не займаються підприємницькою діяльністю, і фінансування робіт, пов’язаних з їх діяльністю, здійснюється за рахунок асигнувань, що виділяються з державного бюджету або з місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць (див. Державний класифікатор України: Класифікація організаційно-правових форм господарювання. Затверджений наказом Держстандарту від 22 листопада 1996 р. № 441), тобто таке фінансування здійснюється відповідно до законів про державний чи рішень про місцевий бюджет. Суб’єктами злочину можуть бути будь-які працівники державних установ чи організацій, що не є державними службовцями, які можуть вчинювати певні дії з використанням займаного ними становища: секретарі, консультанти тощо.

Відповідальність за ст.354 настає за умови, що незаконна винагорода одержана за виконання чи невиконання винним будь-яких дій з використанням займаного ним становища, тобто за виконання (невиконання)працівником державного підприємства, установи чи організації дій, які: 1) входять в його компетенцію, тобто в коло його професійних обов’язків і прав, або 2) входять в компетенцію іншої особи, якою ці дії вчиняються внаслідок вжитих винним, з використанням займаного ним становища, заходів (прохання, поради, консультації, підготовка висновків, рішень тощо).

5. Одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації (ст.354) необхідно відмежовувати від одержання хабара (ст.368).

Головною розмежувальною ознакою одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації і одержання хабара є ознака суб’єкта вказаних злочинів: суб’єктом першого з них є будь-який працівник державного підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, суб’єктом одержання хабара – лише державний службовець, який є службовою особою. Названі злочини розрізняються також за об’єктом (коло суспільних відносин, які є безпосереднім об’єктом одержання хабара, включає, на відміну від одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації, також і суспільні відносини у сфері недержавних управлінських відносин) і предметом (розмір одержаної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації повинен бути значним, мінімальний розмір одержаної винагороди для визнання її хабарем законом не передбачений). Крім того, обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст.354, є вимагання винним матеріальних благ або вигід майнового характеру, а при одержанні хабара ця ознака є кваліфікуючою (обтяжуючою).