Нова редакція ст. 327 ККУ з Коментарями.

1. Заготівля, перероблення з метою збуту або збут продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад допустимі рівні, якщо вони створили загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяли шкоду здоров’ю потерпілого, –

караються штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Заготівля, перероблення з метою збуту або збут продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад допустимі рівні, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, –

караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Коментар до ст. 327 КК України

1. Злочин, передбачений ст. 327 КК, посягає на здоров’я людей.

2. Предметами заготівлі, переробки чи збуту є радіоактивне забруднені продукти харчування чи інша продукція, що споживається людьми. Заготівля і переробка ра-діоактивно забруднених продуктів харчування визнаються злочином лише у випадках, якщо ці дії вчинюються з метою збуту, реалізації таких продуктів.

3. Радіоактивно забрудненою визнається продукція, рівень забруднення якої сягає понад встановлені допустимі межі (рівні). Склад злочину утворюють:

— заготівля, з метою збуту;

— переробка з метою збуту;

— збут продуктів харчування, які є радіоактивне забрудненими понад допустимі рівні. Якщо такі дії створили загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяли шкоду здоров’ю потерпілого (ч. 1 ст. 327 КК України).

4. Діяння, що потягло за собою настання шкоди здоров’ю людей чи їх загибель або інші тяжкі наслідки, кваліфікується за ч. 2 ст. 327 КК.

5. Злочин, передбачений ст. 327 КК, може бути вчинений необережно і умисно; умисел є побічним у випадках, коли винний байдуже ставиться до заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого, збуваючи йому забруднену продукцію.

6. Відповідальність за заготівлю і переробку з метою збуту або збут радіоактивне забруднених продуктів харчування настає з шістнадцяти років.

Інший коментар до статті 327 Кримінального кодексу України

1. Зважаючи на особливу небезпеку радіоактивних елементів для здоров’я людей Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28 лютого 1991 р. заборонені виробництво, переробка і реалізація радіоактивно забрудненої продукції з вимогою введення її як додатку до чистої сировини (ст.6, 7). Постановою КМУ “Про здійснення радіологічного, хіміко-токсичного та фізико-хімічного контролю за продуктами харчування у сфері торгівлі та громадського харчування” (від 23 вересня 1993 р. № 793 в редакції від 17 серпня 2002 р. № 1178) на Державний Комітет у справах захисту прав споживачів та на його органи на місцях покладені функції радіологічного контролю за продуктами харчування, що реалізуються підприємствами торгівлі та громадського харчування незалежно від форм власності, а на санітарно-епідеміологічну службу – контроль за продуктами харчування, які реалізуються на ринках.

2. Об’єктом злочину є відносини у сфері забезпечення радіаційної безпеки населення.

Предметом злочину є продукти харчування та інша продукція, радіоактивно забруднена понад допустимий рівень.

Під продуктами харчування розуміють їстівні припаси рослинного чи тваринного походження, виготовлені для споживання людьми в їжу (хліб, хлібопродукти, овочі, фрукти, ягоди, м’ясо, риба, молоко тощо).

Під іншою продукцією розуміють продукти сільськогосподарського та іншого (наприклад, морського) походження, призначені для годування худоби (різні корми), для використання у промисловості як технічної сировини (льон, конопля, соняшник тощо) чи у медицині (лікарські трави, плоди тощо).

Обов’язковою ознакою предметів злочину є їх радіоактивне забруднення понад допустиму норму. Це означає, що продукти харчування чи інша продукція мають на своїй поверхні радіонукліди або вони містяться у самих клітинах рослин, їх плодах, тваринах. Наприклад, хліб і хлібопродукти є радіоактивно забрудненими, якщо вони містять 20 одиниць цезію-137 або 5 одиниць стронцію-90.

Диспозиція статті є бланкетною, на що вказує застосування терміну “понад допустимий рівень”. Для з’ясування того, які із згаданих предметів злочину визначаються радіоактивно забрудненими понад допустимий рівень, необхідно звернутися до відповідних нормативних актів.

Для вирішення питання про віднесення конкретного продукту харчування чи іншого продукту до радіоактивно забрудненого понад допустимий рівень необхідно призначення експертизи. Це потрібно тому, що допустимі рівні вмісту радіонуклідів у них неоднакові. У разі призначення експертизи слід поставити і питання про назву радіонукліду та допустимий рівень забруднення ним того чи іншого продукту харчування, а також якими правилами реґламентується порядок заготівлі продукту, його переробки та реалізації.

3. Об’єктивна сторона злочину характеризується активними діями, що скоюються у формі заготівлі, переробки чи збуту забруднених предметів споживання.

Заготівля – завчасне приготування напівпродукту, що оброблюється у процесі виробництва. Дії такого роду виражаються у зборі врожаю зерна, овочів, фруктів чи інших сільськогосподарських культур, відкормленні худоби та птиці на м’ясо, у доїнні корів, добуванні риби чи дичини, збиранні плодів диких рослин, грибів тощо в зонах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Перероблення полягає у впливі на напівпродукти, що надає їм придатності для споживання як готового продукту чи напівфабрикату (проміжного продукту), зокрема це сушіння, молотіння, варіння, пастеризування, заморожування тощо.

Збут – це платна реалізація (продаж, обмін, дача у борг тощо) або безвідплатна (подарунок, частування) передача радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції у володіння іншої особи (фізичної чи юридичної).

Відповідальність за ч.1 ст.327 настає за умови, що заготівля, перероблення або збут продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад допустимі рівні, створили загрозу загибелі людей або настання інших тяжких наслідків чи заподіяли шкоду здоров’ю потерпілого.

Під створенням загрози загибелі людей слід розуміти, що тяжкі наслідки через відсутність контакту інших громадян з виробленими радіоактивно забрудненими продуктами харчування не настали, але їх доставка в чисту зону може викликати підвищення рівня радіації, а це може спричинити тяжкі променеві ураження.

Під настанням інших тяжких наслідків розуміються великі матеріальні збитки, пов’язані з необхідністю знищення (поховання, дезактивації) вказаних продуктів харчування чи іншої продукції.

Під заподіянням шкоди потерпілому розуміється легкий або середній ступінь радіаційного ураження внаслідок придбання вказаних продуктів харчування чи іншої продукції. Відповідальність за ч.2 ст.327 настає, якщо вищезгадані дії не спричинили загибелі людей чи інші тяжкі наслідки.

Загибель людей – це смерть хоча б однієї людини внаслідок дій, що зазначені в ч.1 ст.327.

Інші тяжкі наслідки – це заподіяння тяжких тілесних ушкоджень одній особі чи кільком особам, середньої тяжкості тілесних ушкоджень двом або більше особам, значних матеріальних збитків державній, громадській організації або громадянам, значної екологічної шкоди внаслідок вказаних дій з радіоактивно забрудненими продуктами споживання.

4. Суб’єктивна сторона злочину характеризується умисною виною та спеціальною виною з метою збуту радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції, що була заготовлена чи перероблена винним. Відсутність мети збуту виключає склад злочину, що розглядається.

Ставлення до наслідків, вказаних у ч.2 ст.327, характеризується необережною виною.

5. Суб’єктом злочину може бути особа, що досягла на момент його скоєння 16-річного віку.