Нова редакція ст. 149 ККУ з Коментарями.

1. Торгівля людиною, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану або підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію, –

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього його батьками, усиновителями, опікунами чи піклувальниками, або вчинені щодо малолітнього, або організованою групою, або поєднані з насильством, небезпечним для життя або здоров’я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, –

караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка. 1. Під експлуатацією людини в цій статті слід розуміти всі форми сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, примусову працю або примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, залучення в боргову кабалу, вилучення органів, проведення дослідів над людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) з метою наживи, примусову вагітність або примусове переривання вагітності, примусове одруження, примусове втягнення у зайняття жебрацтвом, втягнення у злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах тощо.

2. У статтях 149 та 303 цього Кодексу під уразливим станом особи слід розуміти зумовлений фізичними чи психічними властивостями або зовнішніми обставинами стан особи, який позбавляє або обмежує її здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин.

3. Відповідальність за вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання малолітнього чи неповнолітнього за цією статтею настає незалежно від того, чи вчинені такі дії з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу чи уразливого стану зазначених осіб або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, використання службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності, або підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання її згоди на експлуатацію людини.

Коментар до ст. 149 КК України

1. Статтею 33 Конституції України гарантується кожній особі свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України та право у будь-який час повертатися в Україну.

2. Стаття 149 КК передбачає відповідальність за грубе порушення цих конституційних прав у виді продажі чи іншої ргаїатної передачі особи або вчинення іншої незаконної угоди для переміщення потерпілого за його згодою чи без через державний кордон України з метою подальшого продажу для сексуальної експлуатації чи використання у порнобізнесі, втягнення у злочинну діяльність, боргову кабалу, усиновлення (удочеріння) з комерційною метою, або використання у збройних конфліктах чи для експлуатації її праці.

3. Торгівля людьми у багатьох випадках утворює сукупність злочинів:

а) якщо це діяння було поєднане із заподіянням потерпілому тілесних ушкоджень, то діяння кваліфікується за сукупністю статей — 121, 122, 125, 126 і ст. 149 КК;

б) якщо діяння, передбачене ч. 1 ст. 149 КК, було вчинене з незаконним переміщенням потерпілого через державний кордон України, то вчинене кваліфікується за сукупністю статей 331 і ч. 1 ст. 149 КК;

в) продаж людини з метою її подальшої сексуальної експлуатації кваліфікується за сукупністю ст. 154 і ч. 1 ст. 149 КК; а з метою використання її у порнобізнесі за сукупністю ст. 303 і ч. 1 ст. 149 КК.

4. Продаж кількох осіб, або продаж людей, що була вчинена повторно, чи продаж неповнолітньої особи або посадовою особою, від якої потерпілий був у матеріальній залежності, кваліфікується за ч. 2 ст. 149 КК. Якщо неповнолітня особа була при цьому втягнена у порнобізнес, у злочинну діяльність чи використовувалась для сексуальної її експлуатації, то вчинене кваліфікується за сукупністю ч. 2 ст. 149 і статей 154, 303, 304 чи ст. 313 КК.

5. Продаж людини організованою групою, або поєднана з незаконним вивезенням дітей за кордон чи неповернення дітей в Україну, чи з метою насильницького вилучення у потерпілого органів чи тканин для трансплантації або насильницького донорства, чи заподіяння цим тяжких наслідків (великої шкоди здоров’ю, настання тяжкої хвороби тощо) кваліфікується за ч. З ст. 149 КК.

6. Торгівля людьми вчинюється умисно у більшості випадків з корисливою метою.

7. Відповідальність за торгівлю людьми настає з шістнадцяти років.

Інший коментар до статті 149 Кримінального кодексу України

1. У практиці міжнародних відносин вже давно чітко і принципово декларуються заборони будь-яких порушень прав людини, її волі і гідності та вживаються конкретні заходи щодо заборони торгівлі людьми, рабства, різних принизливих форм незаконної експлуатації. Україна (раніше УРСР) приєдналася до багатьох міжнародних актів чи ратифікувала їх, серед яких особливе значення мають Конвенція про рабство від 25 вересня 1926 р., Протокол до конвенції про рабство від 7 грудня 1953 р., Конвенція Міжнародної організації праці про примусову чи обов’язкову працю від 28 червня 1930 р., Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами від 21 березня 1950 р., Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18 грудня 1979 р., Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 р., та ін.

Ці злочини набули досить широкого поширення і їх суспільна небезпечність стає все більш відчутною у зв’язку зі створенням для їх вчинення міжнародних груп і організацій. Боротьбі з цим злом певною мірою сприяє встановлена кримінальна відповідальність за ст.149.

2. Безпосереднім об’єктом злочину є фізична свобода (воля) та особиста недоторканність людини. Потерпілим може бути особа будь-якої статі і будь-якого віку, причому якщо потерпілому не виповнилось 18 років, відповідальність настає за ч.2 ст.149. Наявність або відсутність у потерпілої особи громадянства України значення не має.

3. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч.1 ст.149, може виявлятися в таких формах: продаж людини; інша оплатна передача людини; здійснення стосовно людини будь-якої іншої незаконної угоди, пов’язаної із законним чи незаконним переміщенням за її згодою або без згоди через державний кордон України для подальшого продажу чи іншої передачі іншій особі (особам).

Для констатації наявності об’єктивної сторони складу злочину достатньо вчинення дій хоча б в одній із зазначених форм.

4. Продаж людини полягає у здійсненні щодо потерпілого угоди купівлі-продажу, в якій продавець передає у фактичну незаконну власність покупцеві людину за певну грошову суму. Угода може бути укладена як письмово, так і в усній формі.

5. Іншою оплатною передачею людини є передача людини однією особою іншій особі за певну майнову, але не грошову винагороду. Наприклад, передача людини замість повернення боргу, в обмін на якісь речі, під заставу тощо.

6. Здійснення стосовно людини будь-якої іншої незаконної угоди, пов’язаної із законним чи незаконним переміщенням за її згодою або без згоди через державний кордон України для подальшого продажу чи іншої передачі іншій особі (особам), передбачає, по-перше, незаконність угоди стосовно потерпілої особи, по-друге, переміщення потерпілої особи через державний кордон України для реалізації продажу чи іншої передачі.

Для скоєння цього злочину перетинання кордону України може здійснюватись як за її межі, так і ззовні в Україну. Переміщення потерпілої особи через державний кордон для зловмисника не потребує додаткової кваліфікації його дій за ст.332.

7. Злочин вважається закінченим із моменту фактичного прийняття людини, стосовно якої здійснено продаж або іншу незаконну угоду, іншою особою (перші дві форми) або з моменту переміщення людини через державний кордон України. Закон не вимагає обов’язкового досягнення мети. Злочин буде закінченим, коли мета не буде досягнута з незалежних від винного причин, але всі дії, передбачені в ч.1, 2 або 3 ст.149, виконано.

8. Кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення його щодо неповнолітнього, кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища або особою, від якої потерпілий був у матеріальній або іншій залежності (ч.2 ст.149). Особливо кваліфікованими видами цього злочину є його вчинення організованою групою, або якщо злочинні дії пов’язані з незаконним вивезенням дітей за кордон чи неповерненням їх в Україну, або з метою вилучення у потерпілого органів чи тканин для трансплантації чи насильницького донорства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки (ч.3 ст.149).

9. За частиною 2 ст.149 кваліфікується торгівля людьми в разі, коли завідомо для винного хоча б один з потерпілих на момент укладення незаконної угоди був неповнолітнім, тобто не досяг віку 18 років.

10. Торгівля людьми, вчинена щодо кількох осіб, означає здійснення винним продажу, оплатної передачі або іншої незаконної угоди з метою експлуатації двох або більше осіб і якщо ці дії становили єдиний за задумом і способом здійснення злочин. Якщо ж особа мала намір вчинити злочин щодо кількох осіб, але фактично здійснила незаконну угоду щодо однієї особи, її дії слід кваліфікувати за ч.1 ст.149 та як замах на злочин, передбачений ч.2 ст.149 за ознакою його вчинення щодо кількох осіб.

11. За ознакою повторності за ч.2 ст.149 мають кваліфікуватися дії винного, вчинені щодо різних потерпілих, у різний проміжок часу, не об’єднані єдиним умислом. Див. коментар до ст.32.

12. Відповідно до ч.2 ст.28 вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб буде тоді, коли у його скоєнні брали участь дві або більше осіб, які до початку злочину домовилися про спільне його вчинення.

13. Вчинення цього злочину може бути обтяжене використанням особою свого службового становища, у тому числі і з перевищенням своїх повноважень. Дії такої особи повністю охоплюються ч.2 ст.149 і додаткової кваліфікації не потребують, за винятком випадків, коли службовою особою є працівник правоохоронних органів, дії якого кваліфікуються у даному разі за ч.2 або 3 ст.149 та за ч.3 ст.364.

14. Вчинення злочину особою, від якої потерпілий був у матеріальній або іншій залежності, робить цю загальну обставину, що обтяжує покарання (п.8 ч.1 ст.67), обов’язковою для врахування. Залежність може тлумачитись найширшим чином – це і перебування на утриманні, і проживання на площі винного, і залежність неповнолітніх від батьків, опікунів, хворих – від лікарів, і службова підпорядкованість тощо. У всіх випадках становище потерпілого визначається обмеженням свободи вибору поведінки і дій у зв’язку з вимушеним повним чи частковим підкоренням волі зловмисника на основі поваги, якихось зобов’язань, страху.

15. Злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь три і більше осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього та інших злочинів, об’єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи (див. коментар до ст.28). Злочин належить до особливо кваліфікованих видів торгівлі людьми (ч.3 ст.149).

16. Так само за ч.3 ст.149 кваліфікується торгівля людьми, пов’язана з незаконним вивезенням дітей за кордон чи неповерненням їх в Україну. Слід звернути увагу, по-перше, що потерпілими дітьми є особи віком до 18 років. По-друге, вивезення їх за кордон чи неповернення в Україну може бути лише незаконним, бо в іншому випадку кваліфікація дій, передбачених ч.1 ст.149, щодо неповнолітніх буде відбуватись за ч.2 ст.149.

17. До особливо кваліфікованого виду торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо передачі людини належить вчинення цих дій з метою вилучення у потерпілого органів чи тканин для трансплантації чи насильницького донорства. Ця мета повинна з’явитись у зловмисника до чи під час вчинення дій, зазначених в ч.1 чи ч.2 ст.149. Сам факт наявності такої мети є достатнім для кваліфікації коментованих діянь за ч.3 ст.149, а тому кінцевий результат реалізації встановленої мети на кваліфікацію злочину не впливає. Усі питання, пов’язані з намаганням без згоди потерпілого здійснити хірургічне втручання в його організм для трансплантації органів чи з насильницьким донорством, розглянуто в коментарях до ст.143 та ст.144.

18. Тяжкими наслідками торгівлі людьми можуть визнаватися настання смерті потерпілої особи, її самогубство, тяжка хвороба, заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, заподіяння майнової шкоди у великих або в особливо великих розмірах. Умисне вбивство особи під час вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.149, кваліфікується за сукупністю злочинів – за ч.3 ст.149 та ч.2 ст.115.

19. Суб’єктивна сторона злочину характеризується наявністю прямого умислу на торгівлю людьми та мети, визначеної у ч.1, 3 ст.149.

Мета є обов’язковою ознакою цього злочину і передбачає досягнення сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, втягнення у злочинну діяльність, залучення в боргову кабалу, усиновлення (удочеріння) в комерційних цілях, використання у збройних конфліктах, експлуатацію праці (ч.2 ст.149), вилучення у потерпілого органів чи тканин для трансплантації чи насильницького донорства (ч.3 ст.149).

20. Суб’єкт злочину – осудна особа, якій до вчинення злочину виповнилося 16 років. У ч.2 ст.149 передбачена відповідальність за вчинення злочину спеціальним суб’єктом – службовою особою або особою, від якої потерпілий був у матеріальній або іншій залежності.