Нова редакція ст. 142 ККУ з Коментарями.

1. Незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, якщо це створювало небезпеку для її життя чи здоров’я, –

карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього, двох або більше осіб, шляхом примушування або обману, а так само якщо вони спричинили тривалий розлад здоров’я потерпілого, –

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Коментар до ст. 142 КК України

1. Основами законодавства України про охорону здоров’я забороняється проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, якщо такі досліди створюють небезпеку для життя чи здоров’я людини.

2. Стаття 142 КК передбачає відповідальність за незаконне проведення таких дослідів, якими створюється небезпека для життя чи здоров’я потерпілого (ч. 1), а також незаконне проведення таких дослідів з неповнолітнім, або з двома чи більше особами чи проведення таких дослідів із застосуванням примусу чи обману або якщо такі досліди спричинили тривалий розлад здоров’я потерпілого (ч. 2 ст. 142 КК України).

3. Незаконне проведення дослідів над людиною може бути необережним і умисним.

4. Відповідальними за незаконне проведення дослідів над людиною можуть бути всі осудні особи, які досягли шістнадцятирічного віку.

Інший коментар до статті 142 Кримінального кодексу України

1. Відповідно до ч.3 ст.28 Конституції України жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. Згідно з Конвенцією про захист прав і гідності людини у зв’язку з використанням досягнень біології та медицини (Ов’єдо, 4 квітня 1997 р.), Гельсінською декларацією “Рекомендації для лікарів, які проводять біомедичні досліди на людині” (червень 1964 р.) досліди над певними категоріями громадян взагалі заборонені, а в тих випадках, коли вони можуть проводитись, то з великими обмеженнями. Проведення дослідів над людьми часто створює загрозу для їх життя та здоров’я.

2. Основним безпосереднім об’єктом злочину є життя і здоров’я особи, додатковим обов’язковим об’єктом є порядок проведення дослідів над людиною.

3. З об’єктивної сторони злочин характеризується:

– діянням у вигляді незаконного проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною;

– наслідками у вигляді створення небезпеки для життя чи здоров’я людини;

– причиновим зв’язком між діянням і наслідками.

4. Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 р. № 2801-ІІІ застосування медико-біологічних експериментів на людях допускається із суспільно корисною метою за умови їх наукової обґрунтованості, переваги можливого успіху над ризиком спричинення тяжких наслідків для здоров’я або життя, гласності застосування експерименту, повної інформованості і добровільної згоди особи, яка підлягає експерименту, щодо вимог його застосування, а також за умови збереження в необхідних випадках лікарської таємниці. Забороняється проведення науково-дослідного експерименту на хворих, ув’язнених або військовополонених, а також терапевтичного експерименту на людях, захворювання яких не має безпосереднього зв’язку з метою досліду. Порядок проведення медико-біологічних експериментів регулюється законодавчими актами України.

5. Медичні експерименти, в залежності від їх призначення, поділяються на терапевтичні, тобто пов’язані з використанням нових методів і засобів для діагностування і лікування хворих, і науково-дослідницькі, які не мають прямого відношення до діагностичного або лікувального впливу на випробуваних.

Відповідно до Рекомендацій Ради Європи стосовно медичних досліджень, які проводяться на людині, під медичним дослідом слід розуміти дослід або експеримент, який ставиться над людиною з метою поповнення медичних знань. Будь-яке медичне дослідження повинно проводитись на підставі і в межах плану науково-дослідних робіт. При медичному дослідженні інтереси та благополуччя людини, що є об’єктом досліду, повинні завжди домінувати над всіма іншими інтересами. Ризик повинен бути мінімальним. Усі медичні досліди мають проводитися на підставі вільної і однозначно виявленої згоди особи, над якою проводяться досліди. Ця особа має бути проінформована про мету досліду та методику його проведення. Піддослідний має бути проінформований про можливий ризик і можливі наслідки, пов’язані з проведенням досліду та його результатами. Інформація про дослід повинна бути викладена доступно, для того щоб особа змогла правильно прийняти рішення про свою згоду чи незгоду щодо проведення досліду.

Одним із видів медико-біологічних експериментів є застосовування нових, науково обґрунтованих, але ще не допущених до загального застосування методів діагностики, профілактики, лікування та лікарських засобів в інтересах вилікування хворого та за його згодою, а щодо неповнолітніх та осіб, яких було визнано судом недієздатними, – за згодою їх батьків, опікунів або піклувальників.

Психологічний дослід має на меті дослідження психіки (психічної діяльності) людини з метою вивчення впливу на неї різних факторів чи модифікації її поведінки.

Щодо осіб віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років чи визнаних судом обмежено дієздатними застосування таких методів та засобів проводиться за їх згодою та згодою їх батьків або інших законних представників.

6. Недієздатна особа може бути об’єктом досліду лише тоді, коли є реально обґрунтовані підстави для впевненості щодо настання для її здоров’я прямої і значної користі. Згоду на такий дослід має дати законний представник недієздатної особи.

7. Вагітні жінки та жінки в період лактації не можуть виступати як об’єкти проведення дослідів, за винятком випадків, коли метою досліду є принесення користі іншим жінкам та дітям і коли даний дослід може принести певні результати лише при проведенні його на вагітних жінках та жінках в період лактації. Особи, що знаходяться в ув’язненні, не можуть бути об’єктами дослідів, за винятком випадків, коли такі досліди можуть принести їхньому здоров’ю пряму і значну користь.

8. Незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною полягає у проведенні таких дослідів:

а) над категоріями осіб, щодо яких є обмеження;

б) особами, які є неправомочними щодо проведення таких дослідів;

в) з порушенням встановленого законом порядку їх проведення;

г) у разі коли вони взагалі заборонені законодавством;

д) без згоди на це особи, яка бере у них участь, чи законного представника особи, якщо їх проведення пов’язане з можливістю спричинення особі шкоди.

9. У випадках крайньої необхідності проведення дослідів можливе без згоди особи, над якою вони ставляться, за наявності у сукупності таких умов:

– спланованість досліджень у критичній ситуації, що склалася;

– план проведення дослідження не повинен протирічити медичній етиці;

– дослідження повинно мати на меті досягнення прямої користі для здоров’я пацієнта.

10. Медичне дослідження повинно проводитись за умови повної відповідальності лікаря або іншої особи, яка може нести клінічну відповідальність, має відповідні знання і кваліфікацію, що дозволяли б справитися з будь-якими непередбаченими ускладненнями.

11. Суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку і яка проводить досліди над людиною. Ним може бути як особа, яка проводить досліди над людиною у зв’язку з виконанням професійних чи службових обов’язків (лікар, вчений-дослідник тощо), тобто має право на їх проведення, так і особа, яка незаконно проводить такі досліди.

12. Суб’єктивна сторона злочину характеризується умисною формою вини щодо самого діяння і необережністю щодо спричинення потерпілому тривалого розладу здоров’я. Щодо наслідків у вигляді створення небезпеки для життя і здоров’я особи, над якою проводилися досліди, злочин характеризується необережністю чи непрямим умислом.

13. Якщо незаконне проведення дослідів призвело до смерті потерпілого, то дії винної особи слід кваліфікувати за ст.119. Якщо ж такі дії призвели до настання тілесних ушкоджень різної тяжкості, то дії винного, в залежності від ступеня нанесених ушкоджень, слід кваліфікувати за ст.121 або 122.

14. Кваліфікованими видами злочину є незаконне проведення медико-біологічних або інших дослідів над людиною, вчинені щодо: 1) неповнолітнього; 2) двох або більше осіб; 3) шляхом примушування або обману, а так само 4) якщо вони спричинили тривалий розлад здоров’я потерпілого.

Неповнолітньою є особа, яка не досягла 18-річного віку.

Примушування – це застосування до людини фізичного (нанесення удару, побоїв, легких тілесних ушкоджень, позбавлення волі тощо) чи психічного насильства (погрози застосування фізичного насильства), або застосування погрози розголосити відомості, що ганьблять людину, знищити чи пошкодити майно, заподіяти шкоду її правоохоронюваним інтересам (звільнити з роботи, зменшити заробітну плату тощо). Мета примушування – добитися від людини, проти її волі, згоди на проведення дослідів.

Обман – це повідомлення потерпілому неправдивих відомостей щодо необхідності (доцільності) досліду чи справжньої (дійсної) мети такого досліду або замовчування важливої для прийняття рішення інформації.

Тривалий розлад здоров’я потерпілого може мати місце при спричиненні йому середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження.