Нова редакція ст. 364 ККУ з Коментарями.

1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, –

карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, –

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Частину третю статті 364 виключено на підставі Закону № 746-VII від 21.02.2014}

Примітка. 1. Службовими особами у статтях 364, 368, 368-5, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Для цілей статей 364, 368, 368-5, 369 цього Кодексу до державних та комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства.

2. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів.

3. Істотною шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

4. Тяжкими наслідками у статтях 364-367 вважаються такі наслідки, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Коментар до ст. 364 КК України

1. Зловживанням владою чи посадовими повноваженнями називається використання посадовою особою влади чи наданих їй посадових повноважень для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди. Таке зловживання є кримінальним злочином, якщо воно завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам окремих фізичних чи юридичних осіб.

Як зловживання владою або посадовими повноваженнями діяння може кваліфікуватися лише у випадках, коли посадова особа, діючи із корисливих спонукань або іншої особистої заінтересованості, використовує надані їй по службі повноваження. Якщо при вчиненні діяння суб’єкт не використовував наданих йому по службі прав і повноважень, то він діяв як приватна особа і не може бути відповідальним за посадовий злочин.

2. Головною ознакою злочину, передбаченого ст. 364 КК, є зловживання посадовою особою своїми посадовими повноваженнями, тобто використання їх на шкоду інтересам служби. Діяння може кваліфікуватися за ст. 364 КК лише за умови, що посадова особа використала свої посадові повноваження на шкоду державним або громадським інтересам з метою отримання особистої вигоди.

Зловживання владою чи посадовими повноваженнями — це завжди вчинення дій всупереч інтересам і вимогам служби.

У конкретній справі президія Закарпатського обласного суду вказала, що кримінальна відповідальність за зловживання службовим (посадовим) становищем настає лише у тому разі, коли службова (посадова) особа з корисливих спонукань або з іншої особистої заінтересованості використовує своє службове становище всупереч інтересам служби, чим завдає істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян (Практика судів України в кримінальних справах.— С. 155—156).

3. Суспільна сутність зловживання владою або посадовими повноваженнями полягає в тому, що посадова особа діє всупереч інтересам служби, вчинює дії, які проти-річать державним інтересам чи інтересам фізичних або юридичних осіб, суперечать завданням і призначенням діяльності установи, підприємства чи організації. Такі дії можуть полягати у використанні державного чи колективного майна з корисливих мотивів (машин, механізмів), праці робітників або службовців, незаконної витрати фінансових чи матеріальних фондів підприємства, установи, організації, приховування розкрадання тощо.

4. Обов’язковою ознакою злочину, передбаченого ст. 364 КК, є заподіяння посадовою особою істотної шкоди державним, громадським чи охоронюваним законом правам і інтересам окремих осіб.

При визначенні істотності заподіяної посадовою особою шкоди враховуються: характер наслідків, що настали, розмір і значущість матеріальних збитків, а також порушення особистих немайнових прав та інтересів громадян, кількість потерпілих від злочину і т. ін. (приховування розкрадання, перерва роботи підприємства, установи, невиконання виробничого плану, порушення конституційних прав громадян тощо). Істотною шкодою, якщо вона полягає в заподіянні матеріальних збитків, згідно з приміткою 3 до ст. 364 КК, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Порушення посадовою особою своїх посадових обов’язків або зловживання своїми посадовими повноваженнями не утворює складу злочину, якщо не було заподіяно істотної шкоди державним чи громадським інтересам або правам та інтересам громадян.

5. Заподіяння посадовою особою істотної шкоди державним, громадським або приватним інтересам внаслідок зловживання нею своїми посадовими повноваженнями утворює склад злочину лише у випадку, коли посадова особа використовувала свої посадові повноваження з корисливих мотивів або з іншої особистої заінтересованості.

Корисливістю у кримінальному праві називається прагнення до отримання матеріальної (майнової) вигоди без затрат власної суспільне корисної праці. При вчиненні посадового злочину, винна особа, діючи із корисливих мотивів, прагне отримати матеріальну вигоду за рахунок використання наданих їй по службі прав і повноважень. Для цього посадова особа може використовувати працю підлеглих працівників на власній садовій ділянці, на будівництві дачі, жилого будинку або використовувати на цих роботах безоплатно машини, механізми, що належать підприємству, установі тощо.

6. Зловживання владою або посадовими повноваженнями, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, кваліфікується за ч. 2 ст. 364 КК. У слідчо-судовій практиці тяжкими наслідками визнаються: особливо великі матеріальні збитки, смерть потерпілих, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, приховування особливо тяжких злочинів тощо.

Згідно з приміткою 4 до ст. 364 КК заподіяння матеріальної шкоди визнається тяжким наслідком, якщо розмір заподіяної шкоди в двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Тяжкими також можуть бути визнані і такі наслідки, як повне банкрутство підприємства, аварія або катастрофа, масові отруєння людей, поширення епідемій і т. ін.

7. Зловживання владою або посадовими повноваженнями при обтяжуючих обставинах може кваліфікуватися за ч. 2 ст. 364 КІС лише за умови, що тяжкі наслідки настали безпосередньо від дій посадової особи, тобто коли між діями посадової особи і тяжкими наслідками, що настали, є причинний зв’язок.

8. Стаття 364 КК містить загальні норми про відповідальність за зловживання владою або посадовими повноваженнями. В чинному Кримінальному кодексі України є чимало спеціальних норм про відповідальність за зловживання посадовими повноваженнями. До них можна віднести норми ч. 2 ст. 191, ст. 207, 210, 271, 375, 371, 372 КК. При наявності у діянні, вчиненому посадовою особою, ознак цих спеціальних норм воно кваліфікується за спеціальною нормою згідно з правилом: при конкуренції загальної і спеціальної норми застосовується спеціальна норма.

9. Найбільш складною є конкуренція ч. 2 ст. 191 КК, ст. 364 КК, оскільки передбачені ними діяння мають переважно тотожні ознаки — вони вчинюються із корисливих мотивів, з використанням посадових повноважень і заподіюють майже подібну матеріальну або майнову шкоду. Відмінність між цими злочинами полягає головним чином у способах їх вчинення і в характері заподіяної ними шкоди.

Викрадення державного або колективного майна шляхом зловживання посадовою особою своїм посадовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України) характеризується тим, що зловживання владою чи посадовими повноваженнями є способом вчинення цього злочину, що посадова особа, зловживаючи владою чи посадовими повноваженнями, протиправне і безоплатно вилучає із фондів державної чи колективної організації гроші або майно (матеріальні цінності) і звертає їх на свою користь, у свою власність. Злочинні наслідки цього діяння полягають у зменшенні фінансових чи майнових фондів цих організацій, тобто в заподіянні прямої майнової шкоди.

Для діяння, передбаченого ст. 364 КК, не характерне безпосереднє вилучення майна і використання його самим винним або передача його іншим особам. Зловживання владою або посадовими повноваженнями (ст. 364 КК України) вчинюється у більшості випадків як незаконне використання державного чи колективного майна (без його вилучення із фондів) для отримання особистої вигоди, тимчасове користування майном без наміру звернути його у свою власність або у власність інших осіб, незаконне використання в особистих цілях праці підлеглих по службі працівників і т. ін. Заподіювані при цьому шкода і майнові збитки мають вигляд не прямої шкоди, а втраченої вигоди. Дії посадових осіб кваліфікуються за ст. 364 КК і в тих випадках, коли вони пов’язані з незаконним отриманням платежів, коли при розподілі грошей між окремими особами за фактично виконані роботи частина їх звертається посадовою особою в свою власність. За ст. 364 КК кваліфікується і зловживання владою та посадовими повноваженнями, яке не пов’язане з безоплатним отриманням державних або колективних коштів, але має своїм результатом незаконне отримання премій, надбавок до заробітної плати або інших платежів. Зловживання владою або посадовими повноваженнями у багатьох випадках утворює сукупність злочинів з іншими діяннями, що посягають на власність, систему господарювання та інші суспільні відносини.

10. Зловживання владою або посадовими повноваженнями вчинюється умисно, з корисливих мотивів або іншої особистої заінтересованості.